I N F O R M A C I N I S    P O R T A L A S
www.e-beauty.lv »  
 
Á pradþià   paieðka   Raðykite mums
  Á tituliná » forumas » groziodovanos.lt » kosmetikos.lt » beautyprof.lt » masazai.lt »
 
 

ieðkoti tik ðioje svetainëje
Draugai   
Receptai »
imunitetas.lt »
 
 
 
iandien puslapis atverstas (7) kartus
mnes (43). I viso (35974)
atgal Groþio Akademija Medi Spa Estetinës medicinos klinika Profesionalios kosmetologijos centras
Groþio Akademija Medi Spa Estetinës medicinos klinika Profesionalios kosmetologijos centras
Savanoriø pr. 4, Vilnius; K.Donelaièio g. 62, Kaunas; H.Manto g. 6A, Klaipëda,
Tel. Vilniuje 8 604 10002; Kaune 8 604 10003; Klaipëdoje 8 604 10004
El. patas: vilnius@medispa.lt, kaunas@medispa.lt, klaipeda@medispa.lt
www.grozioakademija.lt

Darbo laikas:
Darbo d. 9.00 -21.00
et. 10.00 -16.00
sekm. - nedirbame

Apie mus

Aparatinës procedûros
Áranga ir produktai
Kitos paslaugos
Kosmetikos pardavimas
Kosmetologo paslaugos
Masaþas
Mezoterapija
Mokymai
Procedûros

Produkt katalogas

Procedr katalogas
Apie mus

Groþio Akademija (istorija)
Mûsø istorijos pradþia siekia 1996 metus, kuomet tapome profesionalios prancûzø kosmetikos Gatineau atstovais Lietuvoje.
Gilindamiesi á groþio filosofijà, supratome: norëdami visapusiðkai pristatyti mûsø atstovaujamus produktus, turime sukurti struktûrà, kurioje galëtume perteikti ir groþio sampratà. Taip gimë Groþio Akademija.
Mûsø groþio filosofija ir profesionalumas buvo ávertinti – kiekvienais metais Groþio Akademija augo – tapome visame pasaulyje vertinamos kosmetikos ir estetinës medicinos produktø oficialûs iðskirtiniai atstovai Lietuvoje.
Ðiuo metu Groþio Akademija yra Medi Spa – Estetinës medicinos klinika profesionalios kosmetologijos centras – Konceptuali kosmetikos parduotuvë individualiems klientams – Didmeninë prekyba profesionalams- Mokymø centras.
Esame ásikûræ didþiausiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune ir Klaipëdoje.
Groþio Akademija - Medi Spa - Estetinës medicinos klinika
Groþio Akademijoje dirba tik medicininá iðsilavinimà ágijæ, kvalifikuoti specialistai- savo srities profesionalai. Gydytojø komanda dirba á pagalbà pasitelkusi kosmetologø komandà. Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas, uþtikrinantis optimaliausià rezultatà klientams.
Groþio Akademijos gydytojø komandai priklauso: estetinës medicinos gydytojai, plastinës ir rekonstrukcinës chirurgijos gydytojai, neurologai, dermatologai.
Groþio Akademijos kosmetologø komandai priklauso: medicininá iðsilavinimà turintys kosmetologai, kineziterapeutai, ergoterapeutai.
Groþio Akademija garantuoja savo estetinës medicinos produktø kokybæ.
Atstovaujame pirmaujanèius estetinës medicinos pasaulyje produktus: Restylane, Ellanse, Viscoderm, Kelo-cote, Mesoestetic, Derma Ceutic, IT Pharma, Revitacare.
Estetinës medicinos, plastinës rekonstrukcijos ir chirurgijos gydytojai atlieka ðias procedûras: hialurono rûgðties uþpildø injekcijas (veido, kaklo, dekoltë ir plaðtakø virðutinës dalies atjauninimas, raukðliø iðlyginimas/uþpildymas, odos revitalizacija-drëgmës atstatymas), polikaprolaktano uþpildo injekcijos (atjauninimas, raukðliø  iðlyginimas/uþpildymas), kalciohidroksilapatito injekuojamojo implanto injekcijas (veido, kaklo, dekoltë ir plaðtakø virðutinës dalies atjauninimas, raukðliø iðlyginimas/uþpildymas, veido formø korekcija), kolageno uþpildo injekcijas (veido, kaklo ir dekoltë atjauninimas), botulino toksino injekcijas (mimikos raukðliø atpalaidavimas, per gausaus prakaitavimo stabdymas), adatinæ mezoterapijà (atjauninimas, raukðliø maþinimas, revitalizacija, odos bûklës gerinimas pagal problemà, celiulito gydymas, plikimo gydymas), karboksiterapijà (atjauninimas, raukðliø iðlyginimas, patinusiø/pajuodusiø paakiø gydymas, celiulito gydymas, strijø/randø gydymas), radiochirurgijà (odos patologiniø dariniø ðalinimas, plaukeliø ið apgamø ðalinimas), karpø ðalinimà (neskausmingas bûdas).
Groþio Akademija - profesionalios kosmetologijos centras
Groþio Akademija garantuoja, kad èia dirbantys kosmetologai turi medicininá iðsilavinimà ir yra kvalifikuoti atlikti siûlomas procedûras.
Jums siûlome vienà plaèiausiø profesionalios aparatinës ir tradicinës kosmetologijos procedûrø pasirinkimà.
Aparatinës kosmetologijos srityje Groþio Akademija suteikia galimybæ pasinaudoti ðiomis procedûromis: IPL – intensyvûs ðviesos impulsai, RF – radijo bangos, Neadatinë mezoterapija, Adatinio volelio terapija, Karboksiterapija, Rûgðtiniai ðveitikliai, Dermabrazija, Purðkimas deguonimi, Vakuuminis masaþas ir dar daugiau.
Profesionalios klasikinës kosmetologijos srityje Groþio Akademija siûlo pasinaudoti ávairiomis veido ir kûno procedûromis, atliekamomis patentuotomis technikomis, ir masaþais su profesionalia kosmetika: Gatineau, Docteur Renaud, Bernard Cassiere, Selvert Thermal, Maystar.
Groþio Akademija - Konceptuali kosmetikos parduotuvë
Profesionalios kosmetikos konceptuali parduotuvë INDIVIDUALIEMS klientams!
Profesionalios konsultacijos ir patarimai visais su groþiu susijusiais klausimais: Groþio Akademijos kvalifikuoti specialistai Jums leis susipaþinti su naujausiais  laimëjimais groþio pasaulio rinkoje.
Galimybë atlikti pilnai kompiuterizuotà Veido Odos Diagnostikà.
Galimybë iðmëginti kosmetikos priemones- pasijuskite kaip namie.
Èia rasite ávairiausios kosmetikos: medicininæ kosmetikà, priemones randø gydymui, homeopatinius preparatus, natûralià, ekologiðkà-sertifikuotà kosmetikà, rûgðtinæ kosmetikà. Taip pat viskà profesionaliai veido, kûno, rankø, nagø, pëdø ir plaukø prieþiûrai, depiliacijos priemones NAMAMS. 
DOVANØ IDËJAS ir kitus specialius pasiûlymus.
Ovaliojo stalo seminarai individualiems klientams, visais su groþiu susijusiais klausimais.
Groþio Akademijoje rasite plaèiausià profesionalios kosmetikos pasirinkimà Lietuvoje: Gatineau (prancûzø), Docteur Renaud (prancûzø), Bernard Cassiere (prancûzø), Masters Colors (prancûzø), Selvert Thermal (ðveicarø), Caviar (ðveicarø), Maystar (ispanø), Referance (prancûzø), Micro Cell (vokieèiø), Pedibaehr (vokieèiø), Restylane (ðvedø), Derma Ceutic (prancûzø), Auriga (belgø), Kelo-cote (amerikieèiø), Guna (italø), Glynt (ðveicarø).
Groþio Akademija – Didmeninë prekyba profesionalams ir mokymø centras
Prekyba profesionaliais medicininiais preparatais ir profesionalia kosmetika (gydytojams: estetinës medicinos, plastinës ir rekonstrukcinës chirurgijos, dermatologams, neurologams, homeopatams; kosmetologams; masaþistams; manikiûro ir pedikiûro specialistams).
Nuolatiniai seminarai ir mokymai (teoriniai ir praktiniai), skirti profesionalams. Treneriai atvyksta ið paèiø tiekëjø.
Estetinës medicinos, mezoterapijos, medicininiai produktai: Restylane, Ellanse, Viscoderm, Mesoestetic, Revitacare, IT Pharma, Derma Ceutic, Kelo-cote, Auriga, Guna.
Klasikinës kosmetologijos produktai: Gatineau, Docteur Renaud, Bernard Cassiere, Selvert Thermal, Maystar.
Profesionalios priemonës depiliacijai: Reference, Depilflax.
Manikiûro ir pedikiûro profesionalûs produktai: Micro Cell, Pedibaehr.
Profesionalios plaukø prieþiûros, modeliavimo ir daþymo priemonës kirpëjams: Glynt.
Prekyba kosmetologiniais aparatais ir kita kosmetologine áranga. 

Informacija atnaujinta 2013 04 16

iandien puslapis atverstas (7) kartus
mnes (43). I viso (35974)
Balsavimo reitingas (teikt gli) 53.88 %


I viso monei teikta (18034) gli nuo (3719) lankytoj.
 
Uþsakyti naujienlaiðká Uþsakyti naujienlaiðká
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Á virðø  
 Á virðø


El. paðtas info@grozionamai.lt
Visos teisës saugomos. © UAB "Groþio Namai"
Naudoti portalo informacijà be administracijos sutikimo grieþtai draudþiama!
Uþsakyti reklamà »
Projektas Latvijoje (www.e-beauty.lv) »


Groþio namai Groþio namai Èia gyvena groþis